در زیر عکسی قدیمی از امازاده صالح تجریش و البته تعجب مردم از بالن در زمان قاجار به تصویر کشیده شده است.

عکس | تصویری جالب از امام‌زاده صالح تجریش /  حیرت مردم از دیدن اولین بالن در دوره قاجار
تصویری جالب از امام زاده صالح تجریش
عکس | تصویری جالب از امام‌زاده صالح تجریش /  حیرت مردم از دیدن اولین بالن در دوره قاجار
حیرت مردم از دیدن اولین بالن در دوره قاجار

۲۳۳۲۳۳