به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علی اکبر کریمی پور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در نشست مدیریت بهینه پسماندهای پزشکی که با حضور مدیرواحد پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماندبرگزار شد،گفت: باتوجه به امکان ناقل بودن ویروس کرونا از طریق پسماندهای پزشکی ، مدیریت بهینه این بخش از اهمیت مضاعف برخوردار است ،بنابراین ضرورت دارد برای مدیریت پسماندهای پزشکی، تدابیر و ملاحظات ویژه ای صورت گیرد.


وی اظهار داشت: برهمین اساس بانک اطلاعات مراکز درمانی منطقه برای مدیریت بهینه پسماندهای پزشکی تهیه و دراختیار سازمان مدیریت پسماند قرار گرفته است.


پورنصر ،مدیر واحد پسماندهای پزشکی سازمان مدیریت پسماندنیز دراین خصوص گفت: به دنبال شیوع ویؤوس کرنا، ناوگان جمع آوری پسماندهای پزشکی افزایش یافت.


وی با اشاره به اینکه تهیه بانک اطلاعات مراکز درمانی در منطقه۲ اقدامی مثبت و قابل اهمیت دراین زمینه است، افزود: بانک اطلاعات ، فرصت برنامه ریزی و اجرای دستورالعمل مدیریت بهینه پسماند پزشکی را فراهم می کند.


پور نصر اظهار داشت: نقش مشارکت شهروندان و توجه به مسوولیت اجتماعی در شرایط خاص کشور در پیشگیری از انتشار بیماری و این ویروس بسیار حائز اهمیت است، لذا از شهروندان و مراکز درمانی انتظار می رود با رعایت این اصول در حفظ سلامت جامعه مشارکت کنند.