به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در نشست با ممیزین منابع انسانی شهرداری تهران که در اختتامیه “جایزه ملی تعالی، آموزش و توسعه منابع انسانی” با هدف ارتقاء سطح دانش، مهارت و یادگیری در سازمان و با حضور مصطفی آقا علیخانی معاون توسعه منابع انسانی و یارندی رئیس امور اداری شهرداری منطقه یک برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه هر سازمانی است و اگر می خواهیم به سوی سازمانی پیشرو حرکت کنیم، گریزی از برنامه ریزی در جهت توانمندسازی نیروها نداریم که یکی از مهمترین شاخص های آن، آموزش است.

موسوی گفت: همه آن دانشی که در شهرداری مورد نیاز و کاربرد است در محل کار آموخته می شود که در این زمینه شکل گیری دانشگاهی مختص شهرداری که آموزش ها و مهارت های خاص این سازمان را ارائه نماید، ضروری به نظر می رسد.

شهردار منطقه یک اظهار امیدواری کرد با بهره گرفتن از نکات مورد نظر ممیزین در ارزیابی وضعیت تعالی سازمانی در منطقه یک، در راستای ارتقای سازمان و توسعه و بهره وری مضاعف آن، مبحث آموزش جدی تر گرفته شود تا سازمان در ارزیابی های بعدی به جایگاه های بالاتری ارتقا یابد.