به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۰، فرهاد افشار شهردار منطقه با بیان اینکه امروز آپارتمان نشینی شیوه سکونت غالب در این منطقه است که در فرآیند سیاست گذاری و عمل مورد غفلت قرار گرفته گفت: پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی به عنوان پاسخی به یک ضرورت عینی در فضای اجتماعی، با هماهنگی اداره آموزش های شهروندی با هدف عملی شدن تغییر رفتار شهروندی در زمینه های محیط زیست، همسایگی و حقوق متقابل شهروندی، بهبود وضعیت کنونی، تثببیت مضامین فرهنگی و سبک های زندگی مسالمت آمیز و پویا در فضای آپارتمان نشینی آغاز شده است.
افشار همچنین بر ضرورت ارتقاء رفتار مرتبط با حقوق متقابل شهروندی و بهبود رفتارهای همسایگی در طرح «هم سایه هم» تاکید کرد و افزود: با طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت حقوق شهروندی و همسایگی، شاهد تغییرات در رفتار شهروندان خواهیم بود و با تشکیل کارگروه «ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی» مجموعه آموزش‌هایی برای گروه های مخاطب کودکان، نوجوانان، جوانان، بانوان و سالمندان انجام می شود.
این پویش در سه محور قوانین و حریم خصوصی، همسایگی، مشارکت و محیط زیست و کاهش پسماند با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و مشوق های اجتماعی، تدوین ضوابط و مقررات جدید و روزآمد و هم داستان کردن شهروندان با حرکت برای ایجاد الگوی جدید همسایگی از دیماه آغاز شده و تا شهریور١۴٠٠ ادامه خواهد داشت.