طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، چهار انتصاب جدید در این بانک انجام شد.
به گزارش روزگار پرس یه نقل از مدیریت روابط عمومی بانک ایران زمین، بر این اساس «مهدی رنجبر» به عنوان رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها و «روح اله بحریار» به عنوان رئیس اداره بهسازی سازمان، «عیسی بهراد» به عنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد کارکنان و «محمد هاشمی» به عنوان رئیس اداره ارتباطات و تبلیغات این بانک منصوب شدند.

در بخشی از متن حکم پورسعید خطاب به روسای جدید آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مجموعه کارکنان آن اداره و تعامل سازنده با واحدها در تحقق اهداف بانک، مؤفق و مؤید باشید.