در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

روزگار پرس ، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با کاهش ۴.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱.۵۹ درصد رسید.

بانک قرض الحسنه رسالت روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.