به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، دومین همایش سالیانه روسای شعب با مدیران ارشد شرکت بیمه حافظ به صورت حضوری و در دفتر ارتباطی تهران، برگزار گردید.

با عنایت به لزوم رعایت الزامات مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشتی، دومین همایش روسای شعب بیمه حافظ در سال ۱۴۰۰، به صورت جلسات مجزا برای هریک از شعب، برگزار گردید و عملکرد هفت ماهه اول هر یک از شعب از منظر اجرای برنامه های عملیاتی و هم چنین نیل به اهداف بودجه ای در بخش های فروش و خسارت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن و جهت اجرای اثربخش برنامه های مصوب، توسعه فرآیند بیمه گری و برطرف نمودن موانع و مشکلات، تصمیم های لازم با مشارکت هر یک از روسای شعب اتخاذ و به تصویب شورای معاونین شرکت بیمه حافظ رسید.

در این جلسات، آقای دکتر دودانگه، رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، با اشاره به وضعیت موجود و تغییر نگاه شرکت های بیمه گر از روش های سنتی فروش به رویه های مبتنی بر فنآوری های نوین، تغییرات زیرساختی انجام پذیرفته در یک سال گذشته را اقدامی اولیه در جهت فراهم نمودن بستر های لازم جهت اجرای برنامه های مد نظر شرکت بیمه حافظ برای طراحی و استفاده از مکانیزم ها و روش های فروش دیجیتالی دانستند و بر استمرار آن تاکید نمودند.