مشهد پایگاه خبری روزگار -معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: حفظ منابع پایه آب و خاک بعنوان بستر زیست محیطی با اعمال مدیریت صحیح در مراتع امکان پذیر است در همین راستا بهره برداری بهینه و اصولی در راستای ایجاد اشتغال از سیاستهای اجرایی منابع طبیعی می باشد
علی شکاری افزود: بیش از شش میلیون دام سبک از ۶/۵ میلیون هکتار مراتع استان تعلیف می شوند که این میزان دو برابر ظرفیت مجاز است و موجب تحمیل شرایط دشوار بر مراتع استان شده است.
شکاری یادآور شد: رعایت چرای دام با هدف کاهش فشار بر مراتع و اجرای طرح های مرتعداری همچون بذرکاری ، کپه کاری، نهالکاری، در مراتع موجب پایداری و رشد گیاهان مرتعی و حفظ و توسعه مراتع است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در ادامه تقویت پوشش گیاهی ، تثبیت خاک ،کنترل فرسایش و تقویت ظرفیت مراتع و افزایش تولید علوفه دام سبک را مرهون اجرای طرح های مرتعداری دانست و گفت : مراتع حیاتی ترین بستر توسعه پایدار کشور است و علاوه بر تعلیف دارم و نقش مهم آن در تولید پروتئین کشور بستر مناسبی کاشت گیاهان دارویی است که می تواند موجب توسعه اشتغال و درآمد دامداران شود.
وی اجرای طرح های مرتعداری را امری مفید و ضروری دانست و در این راستا خواستار مشارکت دامداران و بهره برداران شد.