مشهد پایگاه خبری روزگار-سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی از مشورتی علمی برای بسترسازی دو محور بنیادی فرهنگ در کارگروه علمی مشورتی شورای فرهنگ عمومی خبر داد.
افشین تحفه گربا اشاره به برگزاری نشست کارگروه علمی مشورتی این شورا گفت: طرح های دانش بنیانی با محورهای سواد رسانه ای و جهاد تبیین، تدوین و در این کارگروه به بررسی و تبادل نظر گذاشته شد.
افشین تحفه گر خاطر‌نشان کرد: تبیین یا همان روشنگری در مفاهیم بنیادین و عملیات اثرگذار فرهنگی از چنان اهمیت و ضرورتی برخوردار است که مقام معظم رهبری نام بلند “جهاد” را برای آن برگزیده اند.
وی افزود: سواد رسانه ای نیز بدین مفهوم که افراد جامعه، توانمندی و دانش ارزش گذاری و ارزش زدایی از انبوه محتوای رسانه ای را داشته باشند، اثرگذارترین جنبشی است که در دوران پیش رو باید بر آن تمرکز کنیم. چون امروزه تمامی ابعاد زندگی از محتوای رسانه ها اثرپذیر است.
تحفه گر تصریح کرد: طرح های ارائه شده پس از بررسی و غنی سازی محتوایی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان قرارخواهد گرفت.
گفتنی است کارگروه علمی مشورتی، محفلی دانش بنیان است که به تولید محتوای دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی می پردازد.