مشهد پایگاه خبری روزگار-از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۱ کارگاه آموزشی ، ترویجی مدیریت چرا و تهیه طرح های مرتع داری ویژه مرتع داران در این شهرستان برگزار شده است.
حمید رضا اقبالی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن با بیان این خبرگفت:با توجه به اینکه ۴۳۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی شهرستان را مراتع تشکیل می دهند و با توجه به خشکسالی های اخیر، حفاظت از مراتع و رعایت ظرفیت چرا توسط دامداران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است
اقبالی گفت: در این کارگاه ها، بهر ه برداران با مواردی همچون حفاظت از مراتع ، رعایت ظرفیت چرا ، تاریخ ورود و خروج دام از مرتع ، مزایای تهیه طرحهای مرتعداری و قوانین و مقررات مربوط به مرتع آشنا شدند.
وی افزود در این کارگاه های آموزشی ، ترویجی مجموعا ۲۲۰ نفر فراگیر حضور داشتند.
وی در پایان متذکر شد بازماندگان مرتعداران متوفی هر چه سریعتر با مراجعه به اداره منابع طبیعی نسبت به تعیین تکلیف پروانه چرای شخص متوفی اقدام نمایند و مرتعداران فقط تا ۱۵ مردادماه سال جاری مهلت دارند نسبت به تعیین تکلیف پروانه چرای فرد متوفی اقدام نمایند .
لازم به ذکر است شهرستان بردسکن با داشتن تعداد ۸۷ سامانه مرتعی ممیزی شده قابلیت تعلیف بیش از ۱۵۵ هزار راس دام را دارد.