مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مه ولات از اجرای پروژه مدیریت هرز آب و کنترل رواناب در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی مه ولات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مه ولات پروژه مدیریت هرزآب و کنترل رواناب در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شهرستان اجرا شد.
محمود محمدزاده شادمهری رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مه ولات گفت: با تلاش منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پروژه مدیریت هرز آب کنترل و روان آب در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی بیابانی شهرستان مه ولات اجرا شد.
وی گفت: عامل عمده فرسایش و تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک فرسایش بادی است که برای کاهش فرسایش یا روان آبها می بایست با اجرای روشهای بیومکانیکی با عامل فرسایش مقابله کرد.
اجرای پروژه مدیریت هرز آب و کنترل رواناب در اراضی فاقد پوشش گیاهی یکی از راههای مناسب و سازگار با اقلیم مناطق خشک که دارای باران های سیلابی می باشد.
و هدف اصلی از اجرای چنین پروژه هایی جلوگیری از سیلاب های فصلی، نفوذپذیری آب و احیاء پوشش گیاهی مناطق فاقد پوشش گیاهی است.