مشهد پایگاه خبری روزگار-استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر برجسته کشورمان در سفر به خراسان رضوی به صورت سر زده از کتابخانه عمومی شیخ آقاهادی کدکنی شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.
محمدرضا شفیعی کدکنی، در این بازدید ضمن گفت و گو با کتابداران و تشویق آنان به ارائه خدمات مطلوب کتابخانه ای از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کرد.
وی همچنین ضمن بازدید از بخش تخصصی آثار نویسندگان بومی با عنوان بخش «شفیعی کدکنی» بر دیوار ورودی این بخش خطی به یادگار نوشت.

گفتنی است، کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی سال ۱۳۷۱ در بخش کدکن شهرستان تربیت حیدریه در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع و زیربنای ۴۵۰ متر مربع افتتاح شده است و دارای بخش های مختلف کتابخانه ای از جمله بخش ویژه آثار استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است.