مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس سازمان صمت خراسان رضوی درحاشیه بازدیداز نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان که روزپنجشنبه ۱۹خرداد۱۴۰۱توسط بنیادبهره وری موقوفات آستان قدس رضوی درمحل شرکت صنایع پیشرفته رضوی برپاشد بود عنوان کرد: باتمام توان رویکرددانشی سازی صنایع وحمایت ازتولیددانش بنیان رادراستان دنبال می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت خراسان رضوی : امیررضا رجبی افزود : استان خراسان رضوی به عنوان یکی ازاستانهای پیشتازدرتوسعه صنایع دانش بنیان بویژه درصنایع برق والکترونیک،صنایع شیمیایی و دارویی و… میباشد.
وی توسعه صنایع دانش بنیان رانویددهنده توسعه پایدارصنعت بااستفاده ازظرفیت نیروهای جوان کشورمان عنوان داشته وگفت : قطعاصنایع مانیازمند دانش بنیان سازی وتوسعه دانش بنیان هستند ومجموعه عظیم اقتصادی بنیادبهره وری آستان قدس رضوی و شرکت صنایع پیشرفته میتوانندنقش بسزایی دراین توسعه ایفانمایند.
شایان ذکراست : نمایشگاه دستاورد شرکت‌های دانش بنیان همزمان بادهه کرامت رضوی وباهمت بنیادبهره وری موقوفات آستان قدس رضوی باحضور بیش از۴۰ شرکت تولیدکننده دانش بنیان درمحل شرکت صنایع پیشرفته رضوی برگزارگردید.