مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس سازمان صمت خراسان رضوی درجلسه قرارگاه مشترک پشتیبانی وحمایت ازفعالیت های اقتصادی استان که عصریکم خرداد۱۴۰۴ به ریاست یعقوبعلی نظری استاندارخراسان رضوی در سازمان صمت برگزارشد عنوان داشت : با الگوی قرارگاهی ازتولیدحمایت وباهمکاری بخش خصوصی حفظ ونگهداشت، احیای واحدهای تولیدی راکد، ارتقای بهره وری وتوسعه سرمایه گذاری صمت رادنبال میکنیم.
بامیررضا رجبی بااشاره به اقدامات صورت گرفته درمبارزه باقاچاق کالادرسال ۱۴۰۰ ودوماهه اول ۱۴۰۱ نیزگفت : بارشد۹۱% درگشت های مشترک، ۱۷ درصدی دربازرسی ها، ۷۴۳ مورد پرونده باارزش ۱۳۵۴ میلیاردریال که حاکی ازافزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته ، سال گذشته راسپری ودردوماهه اول سالجاری ۲۸۵۰ موردبازرسی و۷۲ پرونده به ارزش ۲۵۰ میلیاردریال تشکیل داده وبه تعزیرات حکومتی ارسال نموده ایم که حکایت پیگیری جدی بازرسان صمت وهمراهی خوب سربازان گمنام امام زمان (عج)، بازرسان اصناف، بسیج اصناف وادارات، پلیس اقتصادی وتعزیرات حکومتی دربرخوردبا مقوله قاچاق کالادارد.
امیررضا رجبی درادامه خبری نیزازتشدیدبازرسی هاونظارت جدی بربازاروبنگاه های تولیدی پس ازشروع طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها داده وگفت : از۱۸تا۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱۷۸۶ موردبازرسی که درقالب ۱۶۱۰ تیم اعزامی، ۳۴۰۶ بازرس های اعزامی و ۲۳۶۷۳ بازرسی انجام شده که منجربه تشکیل ۳۱۴۸ پرونده برای متخلفان شده است داد.
شایان ذکراست : جلسه قرارگاه صمت باحضورروسای سازمان های صمت، مدیریت وبرنامه ریزی، مدیران ارشد سازمان صمت وشرکت شهرک‌های صنعتی درمحل سالن اجتماعات سازمان صمت خراسان رضوی برگزارگردید.