مشهد پایگاه خبری روزگار -جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان با حضور مجری طرح تاسیس صندوق های حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی و مدیران عامل شرکت های تعاونی فراگیر شهرستانهای استان در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی برگزار واعضای هیات مدیره و بازرس شرکت با رای سهامداران به مدت دوسال انتخاب شدند.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در این جلسه گفت : صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری با مشارکت تعاونی ها و تشکل ها ی بخش منابع طبیعی و باهدف حمایت از توسعه منابع طبیعی از طریق کارآفرینی ، تولید کیفی بهره برداران منابع طبیعی در بخش های جنگل ، مرتع،  بیابان ، آبخیزداری تاسیس می شود.

حسینی کیا افزود:استان خراسان رضوی دوازدهمین استان کشور است که باتلاش های چندین ساله، موفق به تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی  شد.