مشهد پایگاه خبری روزگار-بیش از ۷۵ هزار مترمکعب رسوب ناشی از روانابها و سیلابهای بارندگیهای اخیر در سازه های آبخیزداری روستای سرنیش شهرستان مهار گردید.

حسن محمدزاده رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مشهد  با بیان این خبر گفت: ضمن تاکید بر نقش سازنده و با اهمیت سازه های آبخیزداری و عملکرد مثبت آنها گفت: سازه های آبخیزداری احداث شده در حوزه آبخیز روستای سرنیش علاوه بر کنترل ۷۵ هزار مترمکعب رسوب نیز ۱۸ هزار متر مکعب رواناب و سیلاب نیز مهار شد که بانفوذ تدریجی به سفره های آب زیر زمینی موجب پایداری دبی آب رودخانه دائمی روستا و یک رشته قنات در پایین دست را فراهم آورد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مشهدادامه داد روستای سرنیش ۴۰۰ نفر جمعیت و ۴۵۰۰ راس دام سبک دارد که غالب مردم از راه دامپروری و کشاورزی امرار ومعاش می نمایند.