احسان سلیمانی نیشابور پایگاه خبری روزگار – معاون حفاظت و بهره‌برداری حوزه آبریز کویر مرکزی و جنوب شرقی کشور شرکت منابع آب ایران در نیشابور متذکر شد: چه بلایی بر سر دشت های کشور آورده ایم. ما در فلات مرکزی با سرانه ۴۸۹ متر مکعب مواجه هستیم و با این سرانه ما نه در آستانه که در عمق بحران هستیم. متاسفانه حدود ۱۳۶ میلیارد متر مکعب از ذخایر استراتژیک و از پس انداز آب های زیرزمینی کشور را مصرف کرده ایم و با کسری مخزن وحشتناکی در تمام دشت های کشور مواجه شده ایم. این امر پیامدهای وحشتناکی دارد و خالی شدن آبخوان، فرونشست دشت را به دنبال دارد. طبق رصد سازمان نقشه برداری در ۹۰ درصد دشت های کشور فرونشست وجود دارد و وقتی دشت نشست کرد، این منبع ذخیره از بین می رود و دیگر جای خالی نمی ماند که آب در آن نفوذ کرده و ذخیره شود. این مسئله یعنی زیان و خسران بی بازگشت لذا باید هوشیار باشیم که چه بلایی داریم بر سر خودمان می آوریم و چه زندگی ها از بین می رود. بدون اینکه چشم اندازی داشته باشیم و توجه کنیم از پس انداز آینده داریم مصرف می کنیم موتور چاه هایمان روشن است.

وی مدیریت آب را بسیار پیچیده دانست که نباید در انحصار یک دستگاه و نهاد باشد و افزود: این را انحصار را تجربه کردیم و سال های سال آب در انحصار وزارت نیرو گرفتیم ولی با شکست مواجه شد و تجربه نشان داد، وقتی به مشارکت مردم بی توجه شدیم نتیجه این می شود که امروز می بینیم. متاسفانه دولت همه کارهای را در دست گرفته و مشارکت کم رنگ شده است. لذا باید قدردان باشیم که امروز کشاورزان به عنوان ذینفع اصلی ورود کرده اند و این احساس خطر که امروز دور هم جمع شده اید بسیار اهمیت دارد و این تفاهم ایثارگرانه است.

این مقام مسئول در حوزه آب ابراز امیدواری نمود: با اعتمادی که بین آب منطقه ای و تشکل های صنفی کشاورزی ایجاد شده و تفاهمی که امضا شده، بتوانیم گامی در راه پایداری دشت نیشابور برداریم. همچنین برنامه تعادل بخشی آب های زیرزمینی ایران برنامه جامعی است و در کالیفرنیا دو سه سال بعد از ما در حال پیاده سازی است. چون ما در ایران دانش آن را از گذشته داریم و مبتکر سازه های آب زیرزمینی و مدیریت آب هستیم. دانش قنات را که در بسیاری از کشورهای حفر شده از ایران الگو گرفتند. تنها تفاوت در برنامه کالیفرنیا با ما این است که آن ها یک سازماندهی و انسجام ایجاد کردند و مشارکت ذینفعان در کار بوده است. هرچند ما در برنامه خود بحث مشارکت را داشتیم ولی خیلی مورد توجه قرار نگرفت و نتوانستیم در اهداف خود موفق شویم، حال آنکه باید کشاورزان و بهره برداران پای کار بیایند و مدیریت آب کم کم به خودشان محول می شود.

مهندس فاضلی تاکید کرد: سیلاب ها فرصت هایی است که از آن برای تغذیه دشت باید استفاده کرد و از کارهای موثر و کم هزینه می باشد. همچنبن رعایت بحث الگوی کشت در دشت کم آبی چون نیشابور مهم است و باید الگوی خود را به الگوی کشت کم آب طلب تبدیل کنیم. در عین حال در اجرای این تفاهم نامه مراقب باشید تبدیل به پیمانکار دولت نشوید طوری که حس کنید دولت بودجه ای دارد و شما مجری هستید. برنامه باید عملیاتی و با زمان بندی باشد.