مشهد پایگاه خبری روزگار-به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن از ابتدای سال جاری تاکنون ۸ کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت چرای مراتع برگزار شده است.

حمیدرضا اقبالی افزود: یکصد فراگیر شرکت کننده در این کارگاهها در خصوص طرح مدیریت چرا ، بهره برداری اصولی از مراتع ، مزایای تهیه طرح های مرتعداری ، مشارکت بهره برداران در حفظ ، حراست و توسعه مراتع ، کنترل زمان ورود و خروج دام به مرتع و رعایت تعداد دام مجاز در مراتع آشنا شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن یادآور شد ۸۵ سامانه مرتعی در مساحتی معادل ۴۰۰ هزار هکتار در سطح شهرستان وجود دارد که این سامانه های مرتعی دارای ۱۴۳۷ مرتعدار می باشد که حدود ۱۷۰ هزار رأس دام سبک از این مراتع تعلیف می نمایند.

با توجه به اهمیت مسأله آموزش و ترویج و اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مرتعداران ، بهره برداران ، از ابتدای سال جاری تاکنون دوره های آموزشی ترویجی در شهرستان بردسکن برای گروههای هدف مختلف از جمله دانش آموزان ، مرتعداران ، دهیاران ، همیاران طبیعت ، ورزشکاران نیز برگزار شده است.