دومین دوره مسابقات لیگ پارادارت جانبازان و توان یابان استان گلستان به مدت ده هفته در سالن جانبازان و‌معلولین شهرستان گرگان برگزار شد که‌در پایان نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

نفر اول مطلب عرب با ۲۵ امتیاز از گرگان
نفر دوم محمد تازیکه ۲۰ امتیاز از گرگان
نفر سوم مهرزاد حبیبی ۱۸ امتیازاز گرگان

در پایان به نفرات برتر حکم و جایزه اهدا گردید.