سرپرست دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری گلستان گفت: بیشترین میزان بودجه در بین شهرداری‌های گلستان در سال گذشته، متعلق به شهرداری گرگان با ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحقق ۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است.