مدیرکل راه آهن شمالسرق ۲(استان گلستان)اعلام کرد:
پارت دوم محموله کودشیمیایی بوسیله ۱۱ واگن به میزان ۶۱۰ تن که از مرودشت استان فارس ارسال ش ه بود در انبار کود ایستگاه گرگان تخلیه شد.
مهندس حبیبی افزود:
پارت اول این محموله به میزان ۱۰۰۰ تن بوسیله ۱۹ واگن از طریق شبکه ریلی حمل و در انبار کود ایستگاه گرگان تخلیه گردیده است.