خرید تضمیمنی سیب زمینی کیلویی ۸۰ هزار ریال توسط اداره تعاون روستایی گرگان