در روز چهارشنبه اول بهمن ۱۳۶۵، میگ های بعثی چندین نقطه از شهر مقدس قم را بمباران کردند که طی آن نزدیک به یکصد نفر از مردم بیگناه به شهادت رسیدند.

ولی هنوز بعد از گذشت ۳۵ سال از این واقعه وحشتناک، نه یادبودی به نام این شهدا بنا شده است نه خیابان یا مکانی به اسم شهدای مظلوم اول بهمن، نامگذاری شده است!

نامگذاری یک خیابان یا یک مکان به یاد شهدای اول بهمن ۶۵ حداقل کاری است که باید جهت تکریم این شهیدان انجام شود و این غفلت ۳۵ ساله نسبت این روز توسط مسئولین شهر قم جای تعجب و تاسف فراوان دارد که لازم است هرچه سریعتر جبران گردد.