مدیر کل راه و شهرسازی البرز گفت: سال گذشته، ٩٣٢هزار و ٣۴٠متر مربع اراضی دولتی البرز از چنگ متصرفان خارج شد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار: خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی البرز گفت: در سال ١۴٠٠ با تلاش گشت شبانه روزی نیروهای حفاظت از اراضی ادراه کل و راه وشهرسازی بیش از٩٣٢ هزار متر مربع از اراضی دولتی که توسط سودجویان تصرف شده بود، رهاسازی و به دولت بازگردانده شد.

مدیر کل راه و شهرسازی البرز می گوید: اقدامی چون احداث بنا، دیوار کشی، نهال کاری، گچ ریزی، پی کنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی ذکر شده که در قالب ١٧۴ قطعه اعمال شده بود و پس از گزارش واحد گشت یگان حفاظت و صدور حکم مراجع قضایی، کلیه اقدامات انجام شده، قلع و قمع شد.

خالقی گفت: ارزش تقریبی این اراضی ۵٠ میلیارد تومان تخمین زده شده است.