صدور مجوز‌ها سالهاست که دست و پای صاحبان کسب و کار را بسته است.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، ذوالفقاری، استاد دانشگاه گفت: دریافت مجوز کسب و کار گا‌هی سال‌ها  طول  می کشد و این در صورتی است که  صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا و صدور مجوز به کسب و کار امتناع کنند.

او می گوید: صدور مجوز کسب و کار در دست افرادی بود که خودشان ذینفع هستند.

به گفته  استاد دانشگاه مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند که شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

ذالفقاری گفت: سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین می‌شود.

به گفته  استاد دانشگاه اصلاح قانون مجوز کسب و کار میتواند در اقتصاد و اشتغال کشور بسیار تاثیرگذار باشد.