کلنگ طرح احداث پارک در سواحل آزادسازی شده رودخانه کرج به زمین خورد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، اجرای طرح احیا و بازسازی رودخانه کرج به مساحت هشت هکتار کلید خورد.

این طرح که شامل پیاده راه حاشیه‌ای رودخانه کرج، ایجاد پارک ساحلی، رفع تصرفات و آزادسازی حریم و بستر ساماندهی شده رودخانه کرج می‌شود  حدفاصل آبگیر بیلقان تا پل حامی را پوشش می‌دهد.

فاز اول طرح ایجاد پارک ساحلی کرج، در محل میدان حافظ، خط دو حصار، خیابان سرجوب، ماهی سرای بزرگ کرج است.

آزادسازی سواحل رودخانه کرج با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و از تخریب بنای متعلق به این قوه آغاز شد.

 تخریب بناهای دولتی در حاشیه رودخانه کرج به آزادسازی ۵۷ هزار مترمربع از تصرفات حاشیه رودخانه انجامید.

سی درصد از تصرفات حاشیه این رودخانه مربوط به نهادهای دولتی بود که تقریبا آزادسازی شده.