معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت: سهمیه ای حدود صد و هفتاد و دو هزار نفر در خصوص نهضت ملی مسکن به البرز اختصاص داده شد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، صفایی فر گفت:  ثبت نام ها در همه شهرستان های استان به جز کرج انجام شد.

او می گوید: پالایش افراد ثبت نام شده درحال انجام است.

به گفته معاون اداره کل راه و شهرسازی البرز، افراد تایید شده پیامک دریافت می کنند و بعد از آن برای پرداخت به بانک معرفی می شوند.

او می گوید: جلسات مختلفی با کمک استاندار برای تامین اراضی برگزار شد تا همزمان عملیات اجرایی نیز دنبال شود.

صفایی فر گفت: تعداد قابل توجهی زمین هم در شهرستان فردیس درنظر گرفته شده است.

او می گوید: یکی از روش های نهضت ملی مسکن واگذاری طرح به مردم است که در این حالت باید خودشان یک پیمانکار را معرفی کنند.