پنج ویلای دولتی و حاکمیتی با حضور مقامات قضایی در حاشیه رودخانه کرج آزادسازی شد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: این ویلاها متعلق به آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، بخشداری آسارا و… بود.

در مجموع بیست و سه ویلای متعلق به دستگاه های دولتی در حاشیه رودخانه کرج، به صورت داوطلبانه آزادسازی می شود.

ویلاهای دولتی حدفاصل آبگیر بیلقان تا سد امیرکبیر بنا شده.

شنبه هفته گذشته نیز ویلای متعلق به وزارت کشور در این فاصله تخریب شد.

آزادسازی حاشیه رودخانه کرج با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و از تخریب ملک متعلق به این قوه آغاز شد.