مدیر شرکت توزیع برق شرق کرج گفت: تعرفه‌های جدید مصرف برق مددجویان هنوز به ما ابلاغ نشده است.

پایگاه خبری روزگار البرز، خادمی گفت: اگر مددجویان مشمول تخفیفی بشوند حتما اعمال می شود.

او می گوید: اگرمددجویان  معرفی نامه نیاورده اند حتما معرفی نامه را از سازمان های مربوطه برای ما بیاورند.

به گفته مدیر شرکت توزیع برق شرق کرج، با اولویت مشترکان پرمصرف، کنتورها هوشمند می شود.

بسیاری از خدمات شرکت توزیع برق در اپلیکیشن برق من ارائه می شود که پیش خرید بسته های انرژی از جمله آن محسوب می شود.

خادمی گفت: مشترکان خانگی هر دو ماه یک بار قبض برق دریافت می کنند.

هر پنجاه و پنج یا شصت روز یک بار قرائت کنتور برق انجام می شود.