به گزارش گروه فرهنگی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی با بیان این مطلب عنوان کرد: کار تدوین این استاندارد با تلاش دفتر تدوین استاندارد پژوهشکده اسناد و با مشارکت ویژه مدیر و کارشناسان حوزه ارزشیابی اسناد در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین اساتید دانشگاه، نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران و حمایت ویژه سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: نتیجه این همکاری، به عنوان استاندارد ملی ایران با شماره ۱۰۵۱ اواخر مرداد سال جاری چاپ و در پورتال سازمان ملی استاندارد بارگذاری شد و قابل‌ دسترسی است.

هدف اصلی این استاندارد ارائه راهنمایی دربارۀ چگونگیِ انجام ارزشیابی برای مدیریت سوابق (اسناد) است. در این استاندارد به موضوعاتی مانند معرفی اهداف اصلی ارزشیابی سوابق، تبیین اهمیت تعیین دامنه شمول ارزشیابی، چگونگی تحلیل کارکردهای کسب‌وکار و ایجاد شناخت از زمینۀ آنها اشاره شده است.

وی خاطر نشان کرد: دیگر اهداف این استاندارد چگونگی شناساییِ الزامات سوابق، تشریح ارتباطات بین الزامات سوابق، کارکردهای کسب‌وکار و فرایندهای کاری، چگونگی استفاده از سنجش ریسک برای اخذ تصمیمات مرتبط با سوابق، نحوۀ مستندسازی نتایج ارزشیابی و اهمیت پایش و بازنگری در اجرای تصمیمات ارزشیابی است.